Wedstrijdreglement

Algemeen wedstrijdreglement

Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement (aanvullend wedstrijdreglement) is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Xnapda organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram, Musical.Ly) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Xnapda BVBA, Boshuisstraat 32B, 3201 Langdorp, met als ondernemingsnummer BE 0698.904.103.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen, die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Xnapda (Sinds 24/08/2019 zijn de wedstrijden ook voor niet-abonnees). Per e-mailadres kan er maar eenmaal deelgenomen worden.

Minderjarigen mogen niet deelnemen, tenzij samen met ouder, voogd of andere persoon, die 18 jaar of ouder is, bij de start van de wedstrijd. De gegevens van deze 18+’er worden gebruikt om in te schrijven.

Als er toch een minderjarig zich met zijn/haar gegevens heeft ingeschreven, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, en zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. De deelnemer is geen enkele extra vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Xnapda voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn/haar recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.4. Er zijn ‘wedstrijden voor iedereen’ en ‘wedstrijden voor leerkrachten’. ‘Wedstrijden voor iedereen’ wil dus zeggen: voor iedereen vanaf 18 jaar. ‘Wedstrijden voor leerkrachten’ wil zeggen dat alleen leerkrachten kunnen deelnemen voor hun klas.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval dat de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag. De deelnemer(s), die de wedstrijdvraag juist beantwoord heeft (hebben) én het dichtst bij het juiste antwoord van de schiftingsvraag zit(ten), wint of winnen.

3.2. In het geval dat de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Xnapda of een aangeduide jury in functie van de vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Xnapda de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

te publiceren op de website(s) van Xnapda en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, Instagram, Musical.ly, …);

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Xnapda tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Xnapda is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

Na het einde van de wedstrijdperiode worden de winnaars via e-mail op de hoogte gebracht en krijgen ze hun prijs digitaal ofwel naar hun adres opgestuurd.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. Xnapda kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Er kan niet worden verondersteld dat Xnapda bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, ...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Xnapda en/of de organisator.

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie. De deelnemer aanvaardt dat Xnapda hiervoor niet aansprakelijk zal zijn.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Xnapda en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door Xnapda bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Xnapda en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor Xnapda en/of de organisator.

De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook.  Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft Xnapda het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen  aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor Xnapda en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van Xnapda

5.1. Xnapda is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Xnapda is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Indien foutieve contactgegevens worden opgegeven, of indien een deelnemer binnen 21 dagen niet reageert op een bericht van Xnapda, kan Xnapda de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.3. Xnapda is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Xnapda niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Xnapda niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Xnapda de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Xnapda de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Xnapda.

5.5. Indien Xnapda genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Xnapda hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Over het algemeen behoudt Xnapda zich het recht voor om deze wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van redenen buiten haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd onmogelijk is geworden, o.a. in geval van de slechte werking van het internet of een ander probleem in verband met telecommunicatienetwerken, computers of servers, internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.  Xnapda zal hiervoor niet aansprakelijk zijn.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Xnapda alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Xnapda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Xnapda en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. Xnapda is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Xnapda kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Xnapda in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Xnapda in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet-uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Xnapda in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”). Xnapda BVBA (Boshuisstraat 32B, 3201 Langdorp, BE 0698.904.103) zal in dit kader gelden als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaan de deelnemers akkoord dat hun persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van Xnapda, met als doel om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u contact op te nemen i.v.m. uw deelname en om de prijzen te kunnen overhandigen.

Xnapda kan uw gegevens ook gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen, indien u die toestemming heeft verleend door het daartoe voorziene vakje op de registratiepagina van de wedstrijd (de zgn. WIN-pagina). U kan zich op elk moment verzetten tegen dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens en deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

U heeft het recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar Xnapda via (info@xnapda.be). Indien u verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd kan uw deelname ongeldig worden verklaard en verliest u alle recht op een prijs.

Het beleid van Xnapda met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd in het Privacy-document onderaan de website van Xnapda.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook op de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Xnapda houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval dat niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Xnapda zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Xnapda.

Xnapda behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Xnapda geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Xnapda of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Xnapda te worden gelezen als verwijzend naar zowel Xnapda als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Xnapda aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Xnapda in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan Xnapda dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Xnapda.

9.3. Dit wedstrijdreglement wordt beheerst door het Belgisch recht.