Privacy

Privacy & Cookie Policy - Xnapda

1. Algemeen

Deze Privacy & Cookie Policy beschrijft de wijze waarop wij bij Xnapda omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en leven de toepasselijke wetgeving na, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”).

Bij registratie op ons Xnapda platform (hierna het “Platform”) zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Elk verder gebruik van ons Platform impliceert dat u gebonden bent door deze Privacy en Cookie Policy.

Deze Privacy & Cookie Policy kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Wij zullen de nieuwe versie van de Privacy & Cookie Policy dan aan u meedelen en op ons Platform publiceren. Een verder gebruik van ons Platform nadat u op de hoogte werd gebracht van de vernieuwde Privacy & Cookie Policy geldt als een aanvaarding van de nieuwe Privacy & Cookie Policy.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Xnapda bvba, met maatschappelijke zetel te Boshuisstraat 32 B, 3201 Aarschot, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0698.904.103 (hierna “Xnapda” en “Wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op het Xnapda platform www.xnapda.be (hierna het “Platform”).

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van ons Platform. Deze omvatten meer bepaald volgende gegevens:

  • Categorie 1: Wij verwerken de naam, voornaam, en contactgegevens van de gebruikers van ons Platform (e-mail, telefoon, adres, betaalgegevens, enz.). Wij verwerken ook de betaalgegevens van de gebruikers die rechtstreeks klant bij ons zijn (in geval van individuele licenties), en de naam en contactgegevens van de verantwoordelijken bij scholen (in geval van schoollicenties). Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt, maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van registratie op ons Platform, bij ondertekening van een licentieovereenkomst, of omdat de school of de organisatie waarmee u verbonden bent deze gegevens aan ons heeft meegedeeld voor verwerking. Het meedelen van deze gegevens aan ons en het aanvaarden van deze Privacy en Cookie Policy gelden als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en cookie policy
  • Categorie 2: Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt, zoals uw hoedanigheid (leerkracht, ouder, voogd, logopedist, enz.). Ook hier geldt het meedelen van deze gegevens aan ons en het aanvaarden van deze Privacy en Cookie Policy als toestemming voor deze verwerking.
  • Categorie 3: Na uw registratie op ons Platform kunnen wij ook uw IP adres registreren. Het aanvaarden van deze Privacy en Cookie policy geldt als toestemming voor deze verwerking.
  • Categorie 4: Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder in artikel 11 meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies. Ook hier geldt het aanvaarden van deze Privacy en Cookie policy als toestemming voor deze verwerking.

Xnapda verwerkt in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen. Bij het aanmaken van een account moet de gebruiker zijn of haar eigen persoonsgegevens opgeven, als volwassene, niet de gegevens van minderjarigen. Indien de gebruiker toch persoonsgegevens van minderjarigen zou doorgeven aan Xnapda, dan is de gebruiker hiervoor zelf verantwoordelijk (bijv. indien een ouder of leerkracht een account aanmaakt met opgave van de naam van een kind i.p.v. de naam van de ouder of de leerkracht).

4. Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op het Platform), en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten te kunnen aanbieden (namelijk toegang tot ons Platform met educatieve filmpjes via een licentie of sub-licentie) als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).  

5. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel om de gebruikers in staat te stellen toegang te krijgen tot het Platform en het Platform optimaal te gebruiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:

  • Voor gegevens van categorie 1: Om u de dienst te kunnen leveren zoals aangeboden via ons Platform (namelijk toegang tot educatieve filmpjes m.b.t. de leerstof van het Vlaamse basisonderwijs);
  • Voor gegevens van categorie 1 en 2: Om u gerichte informatie te verstrekken, zoals e-mails en nieuwsbrieven te versturen die u kunnen interesseren (o.a. informatie m.b.t. nieuwe diensten of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van onze diensten; als u bijvoorbeeld opgeeft dat u een leerkracht of ouder bent, kunnen wij u nieuwsbrieven of andere informatie sturen die specifiek toegespitst zijn op leerkrachten of ouders); Om te communiceren over hoeveel leerkrachten of ouders ons Platform gebruiken, zonder dat wij in dit kader namen van personen publiceren. In het geval van een speciale e-mailactie kunnen wij je naam en e-mailadres opvragen en die gegevens meteen opnieuw verwijderen na het sturen van de e-mail. In dit laatste geval wordt dit erbij vermeld in de actie zelf.
  • Voor gegevens van categorie 3 en 4: Om analytisch onderzoek te doen om ons Platform te optimaliseren (op technisch en inhoudelijk vlak); En om, op basis van anonieme gegevens, statistieken op te maken of onderzoek uit te voeren m.b.t. het aantal bezoeken van de pagina’s van ons Platform, het in kaart brengen van voorkeuren, interesses, surfgedrag en achtergronden van onze gebruikers (voor meer informatie i.v.m. anonieme data, zie hieronder i.v.m. cookies). Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.
  • Voor gegevens van categorie 1 t.e.m. 4: Om vragen van gebruikers te beantwoorden en de technische administratie van ons Platform te beheren;

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en cookie policy (o.a. nieuwsbrieven en mailings). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@xnapda.be.

Xnapda zal uw persoonsgegevens enkel meedelen aan medewerkers die zelf ook contractueel gehouden zijn door confidentialiteitsverplichtingen.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet of van de Gebruiksvoorwaarden mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of om de veiligheid van de gebruikers van ons Platform te vrijwaren.

6. Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Deze Privacy Policy blijft geldig tussen uzelf en ons tot een van de partijen de contractuele relatie schriftelijk opzegt (opzeg kan per email). De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot de opzeg van de contractuele relatie tussen uzelf en ons. Bij beëindiging van de contractuele relatie, zullen wij automatisch uw persoonsgegevens verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens eventueel na beëindiging gedurende twaalf maanden te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen of uw gegevens zou willen overzetten naar een ander contract.  

7. Recht van toegang, verbetering, en verzet

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door in te loggen op uw profiel op ons Platform, of door een mail te sturen aan info@xnapda.be.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, eveneens door in te loggen op uw profiel of door een mail te sturen aan info@xnapda.be. Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan info@xnapda.be (eveneens met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden.

U ben steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

8. Contact: inlichtingen, vragen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens of i.v.m. cookies, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: info@xnapda.be of via de contactgegevens op ons Platform of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Datalekken

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: info@xnapda.be of via de contactgegevens op ons Platform of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van uw paswoord, toegangscode en andere inloggegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Ons Platform bevat links naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

11. Informatie i.v.m. cookies

11.1. Informatie over ons gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Ons Platform gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe ons Platform te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen ons Platform en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van ons Platform. Door u te identificeren via een cookie, hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken wij cookies om de inhoud van ons Platform te personaliseren en interessanter te maken voor onze gebruikers (bijvoorbeeld door de inhoud aan te passen aan uw persoonlijke interesses). We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag analytisch in kaart te brengen (bijvoorbeeld: hoe vaak en hoe lang worden bepaalde pagina’s bezocht, hoe gebeurt de interactie tussen verschillende pagina’s, enz.). Dankzij statistische resultaten kunnen wij ons Platform waar nodig verbeteren door in te spelen op de voorkeuren en noden van onze gebruikers.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van ons Platform kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van ons Platform te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van ons Platform te meten.

11.2. Toestemming

Bij een eerste bezoek aan ons Platform zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Om ons Platform optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden.

Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan ons Platform. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op ons Platform nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan ons Platform.

U kan via uw webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:

Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt of niet aanvaardt, u (bepaalde delen van) ons Platform niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.

Hou er ook rekening mee dat u niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde functioneel noodzakelijke cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om ons Platform te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop onze gebruikers het Platform gebruiken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.

11.3. Welke cookies gebruiken wij op ons Platform?

Op ons Platform kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van ons Platform te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, enz.; enz.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die wij op ons Platform gebruiken: