Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Xnapda

(Laatste aanpassing juni 2021)


Identiteit van de uitbater

Het Xnapda platform (hierna het “Platform”) is eigendom van en wordt beheerd door Xnapda bvba, Boshuisstraat 32 B, 3201 Aarschot, België, hierna genoemd “Xnapda”. BTW nummer: BE 0698.904.103. Email adres: info@xnapda.be.

Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang en elk gebruik van het Platform. Bij het online bestellen van een account bijvoorbeeld wordt je gevraagd te bevestigen dat je kennis hebt genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan aanvaardt.
Elk bezoek aan het Platform, elke aanmelding voor een account, en elk ander gebruik van het Platform, impliceren automatisch dat je deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Opzet van het Platform

Xnapda biedt via het Platform educatieve filmpjes aan die uitleg geven over de leerstof die lagere schoolkinderen (leeftijd van 6 t.e.m. 12 jaar) in het Vlaamse basisonderwijs krijgen. Xnapda beoogt om met het Platform een divers, gevarieerd en actueel aanbod van filmpjes aan te bieden over alle vakken uit het Vlaamse basisonderwijs (bijvoorbeeld: wiskunde, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, enz.). Het Platform bevat ook bepaalde wedstrijden en “fun-aspecten” zoals raadsels, grapjes, en bewegingsmomenten.

Je krijgt toegang tot het Platform omdat je als klant van Xnapda een individuele licentieovereenkomst hebt gesloten met Xnapda, of omdat je verbonden bent met een school of een andere instelling die klant is bij Xnapda en die een sub-licentie aan jou verleend heeft. Als gebruiker van het Platform wordt je hierna verder aangeduid als een “Gebruiker”.  

Het gebruik van het Platform is voorbehouden aan Gebruikers waarvoor de licentievergoedingen correct werden betaald (bij individuele licenties door de Gebruiker zelf; bij schoollicenties door de school). 

Het aanmaken van een account

Om gebruik te maken van het Platform, moet je een account aanmaken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier. 

Xnapda behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer om volgende redenen geweigerd worden:

  • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens; 
  • Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen; 
  • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden. 

Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met de relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

Het paswoord en de logingegevens die je ontvangt om toegang te krijgen tot het Platform zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de confidentialiteit van de inloggegevens. Als je de inloggegevens of het paswoord toch doorgeeft, dan kan Xnapda een schadevergoeding vorderen van jou of van de organisatie of school waaraan je verbonden bent. Om het delen van deze gegevens tegen te gaan, is het niet mogelijk om op eenzelfde moment binnen eenzelfde account via verschillende netwerken (IP adressen) toegang te krijgen tot het Platform.
 

Tarieven en verrekening

Alle op de website genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. en worden per volledig contractjaar vooraf in rekening gebracht. Bij een schoolabonnement betaalt de school een vergoeding per schooljaar conform de prijstabel op de website van Xnapda (www.xnapda.be/tarieven).
Een schoolinstelling heeft gedurende de eerste 3 maanden na het bestellen van een schoolabonnement het recht om op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval betaalt de school uitsluitend de vergoeding, verrekend op basis van de periode, van start schoolabonnement tot opzeg. Het overige bedrag wordt via creditnota teruggestort. Na de periode van 3 maanden is het niet meer mogelijk om het schoolabonnement van 12 maanden op te zeggen.
De bovenstaande regel geldt ook bij een ‘Persoonlijk abonnement van 12 maanden’. Gedurende de eerste 3 maanden van dit abonnement heeft de gebruiker het recht om onmiddellijk op te zeggen. Ook hier betaalt de gebruiker de vergoeding, verrekend op basis van de periode van start abonnement tot opzeg. Het overige bedrag wordt via creditnota teruggestort.

Bij een ALL-IN-schoolabonnement kunnen leerlingaccounts bijbesteld worden achteraf. Er worden geen refunds gegeven, wanneer een leerling plots vertrekt.

Aansprakelijkheid

Xnapda besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van het Platform, in het bijzonder de educatieve filmpjes. De inhoud van ons Platform is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Toch is deze inhoud onderhavig aan wijzigingen. We bieden deze inhoud dan ook aan zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid of volledigheid ervan. We behouden ons ook het recht voor om de inhoud van het Platform op regelmatige basis te optimaliseren, aan te passen en eventueel te verwijderen. 

Alle informatie op het Platform is steeds informatief en kan niet aanzien worden als advies op welk vlak dan ook.

Xnapda zorgt voor de nodige bandbreedte, opslagcapaciteit, en beveiligingssystemen om het Platform, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de gebruikers van het Platform te beschermen. Xnapda zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus-beveiligingen. 

Xnapda stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot het Platform 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. XNAPDA garandeert in dit kader een beschikbaarheid van minstens 99% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Xnapda echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot het Platform garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal Xnapda alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. 

Xnapda (en met haar verbonden ondernemingen en personen) is niet aansprakelijk t.o.v. de Gebruikers van het Platform voor (in-)directe schade, incidentele schade, speciale schade of gevolgschade i.v.m. het gebruik van het Platform, op basis van contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, nalatigheid, of op welke wijze ook. Dit geldt o.a. ook voor schade ontstaan door verlies van data of communicatie, in geval van onbeschikbaarheid of storingen van het Platform, hacking, inbraak in communicatiesystemen, verlies van inloggegevens, in geval van onvolledigheid, gedateerdheid of fouten in de inhoud van het Platform, enz. Xnapda is niet aansprakelijk voor commentaren van gebruikers op het Platform. Xnapda (en met haar verbonden ondernemingen en personen) is niet aansprakelijk voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van het Platform (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via het Platform zouden verspreid worden). Xnapda is niet aansprakelijk voor externe links naar andere sites. Dergelijke sites staan niet onder controle van Xnapda. Een link betekent niet noodzakelijk dat Xnapda de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

Xnapda gaat via deze Overeenkomst in elk opzicht een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. 

Xnapda behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen met betrekking tot het Platform indien Xnapda meent dat dergelijke actie noodzakelijk of gepast is omdat de Gebruiker het Platform voor andere gebruikers in gevaar brengt of de aansprakelijkheid van Xnapda of een derde partij in het gedrang brengt of omdat de Gebruiker een inbreuk pleegt op de toepasselijke wetgeving of op deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker zal Xnapda (en andere gebruikers of derden) schadeloos stellen voor inbreuken door de Gebruiker (of via de account van de Gebruiker) op deze Overeenkomst, op de rechten van Xnapda, andere gebruikers, of derden, of op de wet. 

De Gebruikers van het Platform zijn zelf verantwoordelijk om het Platform als een goede huisvader te gebruiken. De Gebruikers van het Platform zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz. De Gebruikers van het Platform zijn ook zelf verantwoordelijk voor het installeren en updaten van antivirus systemen, firewalls, en andere beschermende technologieën om schade aan materiaal te voorkomen. 

Persoonsgegevens en privacy

Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk. In onze Privacy & Cookie Policy wordt beschreven hoe Xnapda omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies wij gebruiken. Deze Privacy & Cookie Policy maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Xnapda verwerkt in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen. Bij het aanmaken van een account moet de Gebruiker zijn/haar eigen persoonsgegevens opgeven als volwassene, niet de gegevens van minderjarigen. Indien de Gebruiker toch persoonsgegevens van minderjarigen zou doorgeven aan Xnapda, dan is de Gebruiker hiervoor zelf verantwoordelijk (bijv. indien een ouder of leerkracht een account aanmaakt met opgave van de naam van een kind i.p.v. de naam van de ouder of de leerkracht). 

Xnapda verwerkt wel de namen en emailadressen van de Gebruikers met als doel de Gebruikers toegang te verlenen tot het Platform, via hun gebruikersaccount. Door het aanmaken van een account en het opgeven van deze persoonsgegevens, verklaart u zich akkoord met de verwerking van deze gegevens door Xnapda. Xnapda zal deze persoonsgegevens enkel verwerken om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot het Platform. 

Alle persoonsgegevens van gebruikers worden op confidentiële wijze behandeld en worden beschermd door technische beveiligingsmaatregelen. Xnapda zal deze informatie en gegevens enkel meedelen aan medewerkers die zelf ook contractueel gehouden zijn door confidentialiteitsverplichtingen. Xnapda zal deze gegevens slechts meedelen aan derden als de Gebruikers hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Xnapda heeft wel het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet of van de Gebruiksvoorwaarden mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. Xnapda kan dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of om de veiligheid van de gebruikers van ons Platform te vrijwaren.

De Gebruikers hebben het recht tot inzage, verbetering, of verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen deze rechten uitoefenen door rechtstreeks in te loggen in hun account en zelf alle persoonsgegevens rechtstreeks in te zien, te verbeteren of te verwijderen. 

Intellectuele eigendom

Xnapda is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Platform (inclusief merkrechten op de naam “Xnapda” en auteursrechten op de filmpjes, de layout, de grafische elementen, en de andere inhoud van het Platform). 

Als Gebruiker van het Platform verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm elementen van het Platform te kopiëren, te downloaden, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op een andere manier commercieel te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, filmpjes, teksten, software, databases, de logo’s, grafische elementen, illustraties, grafieken, muziek, kleurcombinaties, slogans, lay-out, structuur, bladschikkingen en elk ander element van het Platform. Het is niet toegelaten om technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen, te verwijderen of te wijzigen, of ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.
Het is ook niet toegestaan om de Huiswerktool van Xnapda te gebruiken om Xnapda-filmpjes te verspreiden. De Xnapda-filmpjes mogen enkel bekeken worden door de leerlingen/kinderen van de abonnee.

Overmacht

In geval van overmacht is Xnapda niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van het Platform van de Handelaar, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Duur

Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacy Policy die je aanvaardt bij registratie, blijven geldig tot een van de partijen deze schriftelijk opzegt (opzeg kan ook per email). 

Aanpassingen

Als deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, dan zal de nieuwe versie gepubliceerd worden op het Platform en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan het Platform. Vanaf dat moment ben je geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de nieuwe versie. 

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen, vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot het Platform kan je contact opnemen met Xnapda via volgend email adres: info@xnapda.be